Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Foto Koch Nederland B.V., kantoorhebbende te Eemweg 31-4, 3755 LC Eemnes, in Nederland.

Definities – Artikel 1

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden genoemd) van Foto Koch Nederland BV. en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hebben de volgende definities de volgende betekenis. 1.2 Foto Koch Nederland B.V.: de besloten vennootschap Foto Koch statutair gevestigd te Baarn (kan ook aangeduid worden met Foto Koch). 1.3 Aanvullende Voorwaarden: aanvullend op de Algemene Voorwaarden. Er kunnen voor bepaalde producten of diensten extra voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden Aanvullende Voorwaarden genoemd. 1.4 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website van Foto Koch Nederland BV. een bestelling plaatst (kan ook aangeduid worden met Consument). 1.5 Leverancier: de producent van de producten die Foto Koch aanbiedt via het internet. 1.6 Overeenkomst(en): iedere overeenkomst die tussen Foto Koch en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. 1.7 Dienstverlening: de door of namens Foto Koch al dan niet met betrekking tot te verlenen diensten, waaronder het administreren en verzenden van orders en het versturen van producten. 1.8 Bericht(en): iedere mogelijke kennisgeving van Foto Koch aan de Klant, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, websites, e-mails, faxen en brieven. 1.9 Overmacht: elke van de wil van Foto Koch onafhankelijk omstandigheid, of die van de Leverancier, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant helemaal of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Foto Koch noch de Leverancier, kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: staking en uitsluitingen, stagnatie, telecommunicatiestoringen of andere problemen bij Foto Koch of de Leverancier.

Algemeen – Artikel 2

2.1 Bij het plaatsen van een bestelling via de Foto Koch website gaat u stilzwijgend akkoord met de voorwaarden opgenomen in de Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden en sluit u stilzwijgend een Overeenkomst af. 2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen over, aanbiedingen tot en Overeenkomsten tussen Foto Koch en de Klant, waarbij Foto Koch diensten van welke aard dan ook levert of zou kunnen leveren. 2.3 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten of diensten. Mochten er tussen de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan, gelden die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders bepaald. 2.4 Van deze Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Foto Koch worden afgeweken. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, bestaat de gehele Overeenkomst tussen Foto Koch en de Klant, uit het volledig ingevulde (elektronische) bestelformulier op de website en deze Algemene Voorwaarden, en treedt in de plaats van alle voorafgaande mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken in relatie tot de Overeenkomst. 2.5 Foto Koch heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben, ook ten aanzien van de al bestaande 2.6 Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt, dan wel wordt verklaard door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van kracht blijven. 2.7 Door gebruik te maken van de websites welke aangesloten zijn bij Foto Koch en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de website in de disclaimer.

Totstandkoming, ontbinding en duur Overeenkomst(en) – Artikel 3

3.1 Een aanbieding en/of prijsopgave van Foto Koch is vrijblijvend en bindt Foto Koch niet. Zij geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst. Foto Koch is gerechtigd Overeenkomsten zonder opgave van redenen te weigeren. Het voorafgaande geldt tenzij in de aanbieding en/of prijsopgave van Foto Koch schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 3.2 De Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling op de website van Foto Koch middels het invullen van het bestelformulier. 3.3 De Overeenkomst met de Consument wordt aangegaan onder voorwaarde dat de Consument in staat is en ten tijde van de uitvoer van de Overeenkomst in staat is zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Foto Koch. 3.4 Foto Koch is gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. In dat geval zal Foto Koch de vooruitbetaalde vergoeding over het restant zonder bijkomende kosten retourneren.

Prijzen – Artikel 4

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen zoals vermeld in Berichten van Foto Koch, uitgedrukt in Euro (€) inclusief de verplichte wettelijke BTW. 4.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Foto Koch geldende omstandigheden. 4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden voor iedere bestelling bezorgkosten in rekening gebracht naar de aard en gewicht van het product. 4.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Foto Koch op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

Aansprakelijkheid – Artikel 5

5.1 Foto Koch is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Foto Koch.

Overmacht – Artikel 6

6.1 Indien Foto Koch door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 6.2 Ingeval van Overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Foto Koch als gevolg van de Overmacht enig voordeel mocht hebben. 6.3 Foto Koch zal de consument zo spoedig mogelijk van een dreigende overmacht op de hoogte stellen.

Klachten – Artikel 7

7.1 Foto Koch neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van Foto Koch. 7.2 Foto Koch spant zich in om klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van de dienstverlening te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product, schriftelijk indienen bij Foto Koch. De klacht wordt, indien mogelijk, 10 werkdagen na het ontvangst door Foto Koch in behandeling genomen. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter – Artikel 8

8.1 Op alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, alsmede Aanvullende Voorwaarden en iedere Overeenkomst, is bij sluiting het Nederlands recht van toepassing. 8.2 Alle geschillen zullen, voor zover niets anders door de wet dwingend is voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Leveren van producten – Artikel 9

9.1 De levering van producten vindt plaats via een (pakket) bezorgingdienst. 9.2 De levertijd van de door de Klant bestelde producten is afhankelijk van de levertijd van het product. 9.3 Foto Koch zal alleen producten leveren in Nederland. Tenzij de consument de extra verzendkosten voor haar rekening neemt. 9.4 Producten worden pas geleverd op het moment dat alle betalingen, overeenkomstig met de Overeenkomst, op de bankrekening van Foto Koch binnen zijn.

Recht van herroeping – Artikel 10

10.1 De klant heeft recht op herroeping, binnen 7 werkdagen na levering van de bestelde producten, betreft uitsluitend groepsfoto’s of KKK. De retourkosten komen ter rekening van Foto Koch. Uitzondering op deze regeling vormen producten die volgens specificaties van de klant werden vervaardigd zoals onder andere: foto-opdrachten, fotogeschenken en producten die door de Klant met grove schuld beschadigd werden. 10.2 Bij retourzendingen moet de Klant een kopie van de factuur, of een ander bewijs van de bestelling en de datum daarvan meezenden.

Toestemming van de Klant – Artikel 11

11.1 De Klant geeft Foto Koch toestemming om NAW-gegevens van de Klant beschikbaar te stellen aan de Leverancier(s) voor de verdere zakelijke afhandeling van de door de Klant geplaatste bestelling. 11.2 De Klant geeft Foto Koch toestemming om de desbetreffende foto’(s) ter beschikking te stellen van de Leverancier om het bestelde product te produceren.

Betalingsvoorwaarden

Indien u de factuur niet betaald binnen 14 dagen zal u een e-mailherinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen twee weken te betalen. Indien u na de 1e herinnering niet tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen 14 dagen te de achterstallige nota te willen betalen. De factuur zal daarbij verhoogd worden met €5,00 aan herinneringskosten. Indien u na de 2e herinnering niet tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen 14 dagen te de achterstallige nota te willen betalen. De factuur zal verhoogd worden met €10,00 aan herinneringskosten. Indien u na de aanmaning niet tot betaling overgaat zal u een laatste aanmaning verstuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen tevens zal de vordering worden verhoogd met €25,00 aan herinneringskosten. De facturen dienen voldaan te worden binnen de 15 dagen (vijftien) vanaf de factuurdatum. Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest vanaf de factuurdatum worden aangerekend met een minimum van 12 % (twaalf) per jaar. Bovendien zal een schadevergoeding worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 12% van het bedrag van de facturen en zal minimum €50.00 (vijftig euro) bedragen. In geval van niet – of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.